Can KIRAÇ hakkında

1927 yılında Ankara’nın
Etimesgut semtinde
dünyaya geldi. İsmini
Atatürk koymuştur...

Can KIRAÇ

HAYATIN YENİ BİR SAHİLİNDEN MERHABA !

Son yı llarda, hayat'ı n yeni bir dönemine hazırladım kendimi !

Bu düşe olan inancı mı belirtmek için de, Bİ ZDEN HABERLER'den sizlere veda ederken; "Hayatı n yeni bir sahilinden hepinize sevgilerimi sunuyorum !" diye seslendim.

41 yıl insan hayatının uzunca bir bölümünü kapsıyor.!.

Bu 41 yılın, benim için önemli bir tarafı tamamının Koç Topluluğunda geçmiş olmasıdır! İ nsan, bu kadar uzun bir süre aynı ortam içinde yaş ayı nca , kendini çevresi ile bütünleş tiriyor. Bunun içindir ki , zaman zaman basında çı kan yazı larda beni "Koç'un Can'ı " olarak tanıtıyorlar.
Ben de bu şekilde anılmaktan büyük keyif duyuyorum !

Arkadaş larımın birçoğu, önümdeki yeni hayata nasıl uyum sağlı yacağı mı merak ediyor!.. Bazı ları ; "emekli olmaktan vazgeç, köşene çekilip sakin bir hayat yaş amak senin tarzın olamaz!" uyarısı yapıyor !

Yöneticilik yaşamı mın en belirgin yanı "uzlaştırıcılığım" olmuştur !
Ben, hem iyi bir dinleyiciyim hem de değ iş ik fikirleri belirli bir uzlaşma zemininde birleş tirme becerisine sahibim... Böyle bir karakter, insanı , daima özverili olmaya zorlar. İşte, çalı ş ma hayatı mı n beni en çok yoran tarafı da bu özelliğ im olmuş tur. Artı k, özveriyle çalı ş maktan bunaldı ğımı ve yavaş yavaş kiş iliğ imin derinliğ ini kaybettiğ imi hissediyorum!

Bunun için de, bir ömür boyu emek verdiğ im, ekmeğ ini yediğ im Koç Topluluğundan kopma kararı mı , özgürlüğe kavuşma özlemimin vazgeçilmez bir baskı sı olarak yorumluyorum.!

Ben, çocukluk ve gençlik yılları mı , bir devlet memuru babanın sahip olduğu mütevazı şartlar içinde yaşadım. Bunun içindir ki, Galatasaray Lisesinde okumuş olmayı , "gençlik çağımın lüksü" olarak kabul ederim !

Şimdi, kendimi, 64 yaşında "sade vatandaşlığa" hazırlanan birisi olarak görüyorum ve Koç Topluluğ unda geçen hayatımı da "olgunluk çağımın görkemli dönemi" olarak değerlendiriyorum... Bu vesiliyle, şu duygumun bilinmesini istiyorum. Koç Ailesinin ve çalışma arkadaşlarımın güvenine sahip olarak ulaştığım makam ve elde ettiğim yetkiler sebebiyle asla büyüklük gururuna kapılmadım . Şımarıklığın çirkinliğini, bugüne kadar, kendime, eşime ve çocuklarıma bulaştırmadım!.."İkbal yılları mı " bu duyguyla tamamladığım için büyük bir mutluluk duyuyorum!

Şimdi, önümdeki seneleri beklemek ve kendimi yeni şartlara göre özgürce yönlendirmek durumundayım!..

Fakat daha başlangıç noktasında beni telaşlandıran bir şüpheyle içiçe bulunuyorum! Çünkü, önümde, yaşanacak bir 41 yıl daha olmadığını biliyorum !

Böylece, 1950 yılında başlamış olan çalışma hayatımın bu kadar çabuk geride kaldığına hayıflanıyorum !

Ve bu duygularla, ne yapacaksam vakit kaybetmeden ele almamın gerektiğine inanıyorum!

Hayallerime gelince !

İnsanlarla ilişki kurmak bana hep heyecan ve keyif vermiştir ! Topluluklara hitap etmeye, insanları anlamaya, onların düşünce dünyalarına ulaşabilmeye daima özlem duymuşumdur.!..

Hayatımın bundan sonraki bölümünde; yazarak, konuşarak, insan olmanın zevkini yaşamak, özgürlüğün coşkusunu hissetmek istiyorum!

Bunun için de ;
"Hayatın yeni bir sahilinden, sizlere sevgilerimi sunuyorum.!".

CAN KIRAÇ
31 Aralık 1991,Çamlıca.

Tasarım ve Uygulama entegresoft